Van nước Pegler Yorkshire UK
PLUG VALVES van Van Bi - Ball Valve Van Bi-V-BALL VALVES Van Bướm -Butterfly Valve Van Cân Bằng Van Cổng Dao - KNIFE GATE VALVES Van Cổng- Van Cầu - GATE VALVES & GLOBE VALVES Van điều khiển lưu lượng Van Điều Khiển Nhiệt Van Điều Khiển-Control-Valves Van tuyến tính 2 ngả Van Tuyến Tính 3 Ngả Van Vi Sinh-SANITARY VALVES

Van nước Pegler Yorkshire UK

85 / 100

Van nước Pegler Yorkshire UK

Van nước Pegler Yorkshire UK
Van nước Pegler Yorkshire UK
15mm  XPress Iso. Valve 4381ZA
22mm XPress Iso. Valve 4481ZA
6381ZA 15mm Iso valve Tectite CP
6381ZP 15mm Iso valve Tectite CP
6481ZP 22mm Iso valve Tectite CP
1581YA Iso Valve 15 Mini
3140ZA Service 15×1/2 Swivel CP
3140ZP Service15x1/2 Swivel CP
3160ZA Service15 Swivel Angle CP
3200YA Iso Valve 1/4 MxF
3200ZA Iso Valve 1/4 MxF CP
3210YA Iso Valve 3/8 MxF
5095BA 1/2 Draincock
5095CA 1/2 Draincock CP
3355BK 1/2 FxF   Lockable Vlv
1.1/2 3755BK Lockable B Fix FXF
2 3855BK Lockable B Fix FXF
3310YP Iso Valve 1/2 MxF
3331ZP Iso Valve 15mm CxF CP
15mm x 1/2 7310ZA B Fix Tect xMI
15mm x 1/2 7331ZA B Fix Tect xFI
33615ZA 15mm CxC Filter
3375YA Iso Valve 15mm CxM
3380YA IsoBV 15mm Angle
3380ZA IsoVlv 15 CxC Angle CP
3381ZAFL12 15mm CxC CP Flow 12L/M
3390ZA Iso Valve 1/2 MxM CP
3455BK 3/4 Locking Valve With Key
5060BA RadVlv 3/4MIU x F Str
3410ZA Iso Valve 3/4 MxF CP
3160YA Service15 Swivel Angle
3331ZA Iso Valve 15mm CxF CP
3350YA Iso Valve 1/2 FxF
3350ZA Iso Valve 1/2 FxF CP
3310YA Iso Valve 1/2 MxF
3310ZA Iso Valve 1/2 MxF CP
3381YA Iso Valve 15mm CxC
3381YP Iso Valve 15 CxC
3381ZA Iso Valve 15 CxC CP
3381ZP Iso Valve 15 CxC CP
3381ZM Iso Valve 15 CxC CP
3450YA Iso Valve 3/4 FxF
3481YA Iso Valve 22mm CxC
3481ZA Iso Valve 22 CxC CP
3550YA Iso Valve 1 FxF
3581YA Iso Valve 28mm CxC
3581ZA Iso Valve 28mm CxC CP
3140YA Service Vlv 15×1/2 Swivel
CPT0059 Small Plast Handle Black
CPT0073 Large Plastic Hdle Black
Small black erg plastic handle
Large black erg plastic handle
Small red erg plastic handle
Small blue erg plastic handle
Small CP erg plastic handle
Flow Regulator Insert 4 L/M 15mm
Flow Regulator Insert 6 L/M 15mm
Flow Regulator Insert 8 L/M 15mm
Flow Regulator Insert 9/10 L/M 15
Flow Regulator Insert 12 L/M 15mm
Flow Regulator Insert 12 L/M 22mm
Flow Regulator Insert 18 L/M 22mm
2 PB1002 BMAX PN40 64102050
68500015 HotTapping ToolKit 15-50
CPT0021 Compression nut 15mm
CPT0024 Compression nut 22mm CP
15mm XTU1200SF Brex DRV PrUnxPush
1/2 1200SF Double Reg Valve FxF
3/4 1200SF Double Reg Valve FxF
1 1200SF Double Reg Valve FxF
1.1/4 1200SF Double Reg Valve FxF
1.1/2 1200SF Double Reg Valve FxF
2 1200SF Double Reg Valve FxF
15mm PS1200SF D Reg Valve Press
22mm PS1200SF D Reg Valve Press
28mm PS1200SF D Reg Valve Press
35mm PS1200SF D Reg Valve Press
42mm PS1200SF D Reg Valve Press
54mm PS1200SF D Reg Valve Press
15mm 1200C SF D Reg Valve CXC
22mm 1200C  SF D Reg Valve CXC
28mm 1200C SF D Reg Valve CXC
35mm 1200C SF D Reg Valve CXC
42mm 1200C SF D Reg Valve CXC
54mm 1200C SF D Reg Valve CXC
1/2 1260LF Commission Valve FxF
1/2 1260SF Commission Valve FxF
3/4 1260SF Commission Valve FxF
1 1260SF Commission Valve FxF
1.1/4 1260SF Commission Valve FxF
1.1/2 1260SF Commission Valve FxF
2 1260SF Commission Valve FxF
15mm PS1260LF Commiss Vlve Press
15mm PS1260SF Commiss Vlve Press
22mm PS1260SF Commiss Vlve Press
28mm PS1260SF Commiss Vlve Press
35mm PS1260SF Commiss Vlve Press
42mm PS1260SF Commiss Vlve Press
54mm PS1260SF Commiss Vlve Press
15mm 1260C LF Commiss Vlve CXC
15mm 1260C SF Commiss Vlve CXC
22mm 1260C  SF Commiss Vlve CXC
1/2 1260ULF Commission Valve FxF
1/2 1250ULF Commission Valve FxF
1/4 710TP DZR Test Point (5 prs)
1/4 710TP DZR Extd TP (5 prs)
1/2 1260MF Commission Valve FxF
28mm 1260C SF Commis Vlve CXC
35mm 1260C SF Commis Vlve CXC
42mm 1260C SF Commis Vlve CXC
54mm 1260C SF Commis Vlve CXC
1/2 1250MF Commission Valve FxF
15mm PS1250LF Dzr Met Stn Press
15mm PS1250SF Dzr Met Stn Press
22mm PS1250SF Dzr Met Stn Press
28mm PS1250SF Dzr Met Stn Press
35mm PS1250SF Dzr Met Stn Press
42mm PS1250SF Dzr Met Stn Press
54mm PS1250SF Dzr Met Stn Press
15mm 1250C LF Dzr Met Stn CXC
15mm 1250C SF Dzr Met Stn CXC
22mm 1250C SF Dzr Met Stn CXC
28mm 1250C SF Dzr Met Stn CXC
35mm 1250C SF Dzr Met Stn CXC
42mm 1250C SF Dzr Met Stn CXC
54mm 1250C SF Dzr Met Stn CXC
15mm PS1260ULF Commiss Vlve Press
15mm PS1260MF Commiss Vlve Press
15mm PS1250ULF Commiss Vlve Press
1/2 1250LF DZR Met Station FXF
1/2 1250SF DZR Met Station FXF
3/4 1250SF DZR Met Station FXF
1  1250SF DZR Met Station FXF
1.1/4 1250SF DZR Met Station FXF
1.1/2 1250SF DZR Met Station FXF
2 1250SF DZR Met Station FXF
15mm PS1250MF Commiss Vlve Press
15mm PT1260LF Dzr Commis Vlv Push
15mm PT1260SF Dzr Commis Vlv Push
22mm PT1260SF Dzr Commis Vlv Push
28mm PT1260SF Dzr Commis Vlv Push
35mm PT1260SF Dzr Commis Vlv Push
42mm PT1260SF Dzr Commis Vlv Push
54mm PT1260SF Dzr Commis Vlv Push
18mm PT1260SF Dzr Commis Vlv Push
15mm XTU1260SF Brex Fixed UnxPush
DN15/18mm PS1200SF DRV Press
DN15/18mm PS1250SF Met Stn Press
DN15/18mm PS1260LF Comm Vlv Press
DN15/18mm PS1260SF Comm Vlv Press
DN15/18mm PT1250LF Met Stn Push
DN15/18mm PT1250SF Met Stn Push
28mm XTU1250SF BrexMStn PrUnxPush
15mm PT1200SF D Reg Valve Push
22mm PT1200SF D Reg Valve Push
28mm PT1200SF D Reg Valve Push
35mm PT1200SF D Reg Valve Push
42mm PT1200SF D Reg Valve Push
54mm PT1200SF D Reg Valve Push
15mm XT1260LF PressxPF Commis Vlv
22mm XT1260SF PressxPF Commis Vlv
28mm XT1260SF PressxPF Commis Vlv
35mm XT1260SF PressxPF Commis Vlv
54mm XT1260SF PressxPF Commis Vlv
15mm XT1200SF PressxPush DRV
35mm XT1200SF PressxPush DRV
54mm XT1200SF PressxPush DRV
28mm XT1250SF PressxPush Met Stn
35mm PSU1250SF Brex MStnPrUnxPush
42mm PSU1250SF Brex MStnPrUnxPres
54mm PSU1250SF Met Brex PrUnxPres
15mm PSU1260LF Commis Vlv Pres Un
15mm PSU1260SF Commis Vlv Pres Un
18mm PSU1260LF Commis Vlv Pres Un
18mm PSU1260SF Commis Vlv Pres Un
22mm PSU1260SF Commis Vlv Pres Un
28mm PSU1260SF Commis Vlv Pres Un
35mm PSU1260SF Commis Vlv Pres Un
42mm PSU1260SF Commis Vlv Pres Un
54mm PSU1260SF Commis Vlv Pres Un
15mm PSU1200 DReg Vlv Pres union
18mm PSU1200 DReg Vlv Pres union
22mm PSU1200 DReg Vlv Pres union
28mm PSU1200 DReg Vlv Pres union
35mm PSU1200 DReg Vlv Pres union
42mm PSU1200 DReg Vlv Pres union
54mm PSU1200 DReg Vlv Pres union
15mm PSU1260LF Inlet Union Vlv Pr
15mm PSU1260SF Inlet Union Vlv Pr
18mm PSU1260LF Inlet Union Vlv Pr
18mm PSU1260SF Inlet Union Vlv Pr
22mm PSU1260SF Inlet Union Vlv Pr
28mm PSU1260SF Inlet Union Vlv Pr
35mm PSU1260SF Inlet Union Vlv Pr
42mm PSU1260SF Inlet Union Vlv Pr
54mm PSU1260SF Inlet Union Vlv Pr
15mm PSU1250LF Brex MStnPrUnxPush
15mm PSU1250SF Brex MStnPrUnxPush
18mm PSU1250LF Brex MStnPrUnxPush
18mm PSU1250SF Brex MStnPrUnxPush
22mm PSU1250SF Brex MStnPrUnxPush
28mm PSU1250SF Brex MStnPrUnxPush
DN15/15mm PSU1250MF Outlet Pr Un
DN15/15mm PSU1250MF Inlet Pr Un
DN15/18mm PSU1250MF Inlet Pr Un
DN15/15mm PSU1250ULF Outlet Pr Un
DN15/15mm PSU1250ULF Inlet Pr Un
DN15/18mm PSU1250ULF Inlet Pr Un
DN15/18mm PSU1250MF Outlet Pr Un
DN15/18mm PSU1250ULF Outlet Pr Un
DN15/15mm PSU1260MF Outlet Pr Un
DN15/15mm PSU1260MF Inlet Pr Un
DN15/15mm PSU1260ULF Outlet Pr Un
DN15/15mm PSU1260ULF Inlet Pr Un
DN15/18mm PSU1260MF Outlet Pr Un
DN15/18mm PSU1260MF Inlet Pr Un
DN15/18mm PSU1260ULF Outlet Pr Un
DN15/18mm PSU1260ULF Inlet Pr Un
230SV 1/2 Pegler Solnd Vlv 230V
115SV 1/2 Pegler Solnd Vlv 115V
24SV 1/2 Pegler Solnd Vlv 24V DC
230V 3/4 Pegler Solnd Vlv 230V
115SV 3/4 Pegler Solnd Vlv 115V
24SV 3/4 Pegler Solnd Vlv 24VDC
230SV 1 Pegler Solnd Vlv 230V
115SV 1 Pegler Solnd Vlv 115V
24SV 1 Pegler Solnd Vlv 24V DC
230SV1 1/4 Pegler Solnd Vlv 230V
115SV 1 1/4 Pegler Solnd Vlv 115V
24SV 1 1/4 Pegler Solnd Vlv 24VDC
230SV 1 1/2 Pegler Solnd Vlv 230V
115SV 1 1/2 Pegler Solnd Vlv 115V
24SV 1 1/2 Pegler Solnd Vlv 24VDC
230V 2 Pegler Solnd Vlv 230V
115SV 2 Pegler Solnd Vlv 115V
24SV 2 Pegler Solnd Vlv 24V DC
DN100 V955 FODRV PN16
DN125 V955 FODRV PN16
DN150 V955 FODRV PN16
DN65 V955 FODRV PN16
DN80 V955 FODRV PN16
DN200 V955 FODRV PN16
DN250 V955 FODRV PN16
DN300 V955 FODRV PN16
DN400 V953 PN16 SS Mt.st cw Ex.tp
DN450 V953 PN16 SS Mt.st cw Ex.tp
DN500 V953 PN16 SS Mt.st cw Ex.tp
DN600 V953 PN16 SS Mt.st cw Ex.tp
DN65 V952 PN16 CI Obl Commis Vlv
DN80 V952 PN16 CI Obl Commis Vlv
DN100 V952 PN16 CI Obl Commis Vlv
DN125 V952 PN16 CI Obl Commis Vlv
DN150 V952 PN16 CI Obl Commis Vlv
DN200 V952 PN16 CI Obl Commis Vlv
DN250 V952 PN16 CI Obl Commis Vlv
DN300 V952 PN16 CI Obl Commis Vlv
DN50 V953 PN16 SS Mt.st cw Ex.tp
DN65 V953 PN16 SS Mt.st cw Ex.tp
DN80 V953 PN16 SS Mt.st cw Ex.tp
D100 V953 PN16 SS Mt.st cw Ex.tp
DN125 V953 PN16 SS Mt.st cw Ex.tp
DN150 V953 PN16 SS Mt.st cw Ex.tp
DN200 V953 PN16 SS Mt.st cw Ex.tp
DN250 V953 PN16 SS Mt.st cw Ex.tp
DN300 V953 PN16 SS Mt.st cw Ex.tp
DN350 V953 PN16 SS Mt.st cw Ex.tp
3/4 PEGLER DIFF PRESSURE VALVE
1 PEGLER DIFF PRESSURE VALVE
1.1/4 PEGLER DIFF PRESSURE VALVE

Liên quan...

Chủ đề phổ biến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *