1. WS40 Solenoid Sunwell Taiwan, Đại lý tại Việt Nam

Van điện từ 2 ngã là hệ thống giúp đóng mở dòng chảy của van công nghiệp. Tác dụng của nó là điều khiển tỷ lệ dòng chảy của van. Van điện từ Sunwell Cấu tạo gồm 2 cửa, 1 đóng và 1 mở nên gọi là van 2 ngả. Van điều khiển dòng chảy …

1. WS32 Solenoid Sunwell Taiwan, Đại lý tại Việt Nam

Van điện từ 2 ngã là hệ thống giúp đóng mở dòng chảy của van công nghiệp. Tác dụng của nó là điều khiển tỷ lệ dòng chảy của van. Van điện từ Sunwell Cấu tạo gồm 2 cửa, 1 đóng và 1 mở nên gọi là van 2 ngả. Van điều khiển dòng chảy …

1. WS25 Solenoid Sunwell Taiwan, Đại lý tại Việt Nam

Van điện từ 2 ngã là hệ thống giúp đóng mở dòng chảy của van công nghiệp. Tác dụng của nó là điều khiển tỷ lệ dòng chảy của van. Van điện từ Sunwell Cấu tạo gồm 2 cửa, 1 đóng và 1 mở nên gọi là van 2 ngả. Van điều khiển dòng chảy …

1. WS20 Solenoid Sunwell Taiwan, Đại lý tại Việt Nam

Van điện từ 2 ngã là hệ thống giúp đóng mở dòng chảy của van công nghiệp. Tác dụng của nó là điều khiển tỷ lệ dòng chảy của van. Van điện từ Sunwell Cấu tạo gồm 2 cửa, 1 đóng và 1 mở nên gọi là van 2 ngả. Van điều khiển dòng chảy …

1. WS10 WS15 Solenoid Sunwell Taiwan, Đại lý tại Việt Nam

Van điện từ 2 ngã là hệ thống giúp đóng mở dòng chảy của van công nghiệp. Tác dụng của nó là điều khiển tỷ lệ dòng chảy của van. Van điện từ Sunwell Cấu tạo gồm 2 cửa, 1 đóng và 1 mở nên gọi là van 2 ngả. Van điều khiển dòng chảy …

1. CV20 Solenoid Sunwell Taiwan, Đại lý tại Việt Nam

Van điện từ 2 ngã là hệ thống giúp đóng mở dòng chảy của van công nghiệp. Tác dụng của nó là điều khiển tỷ lệ dòng chảy của van. Van điện từ Sunwell Cấu tạo gồm 2 cửa, 1 đóng và 1 mở nên gọi là van 2 ngả. Van điều khiển dòng chảy …