ANKERSMID Chuyển đổi khí NO2 – NO AOX 1xx/2xx/3xx Series

Dòng bộ chuyển đổi khí NO2 – NO AOX được kết hợp với máy phân tích khí NOx hoặc máy phân tích khí NH3 cho khí thải. Nó là bộ chuyển đổi sử dụng chất xúc tác đặc biệt giúp chuyển đổi hiệu quả NO2 trong khí mẫu thành NO. • Tốc độ dòng chảy …