VAN clorius
Van hòa trộn nhiệt

1.VAN TRỘN NHIỆT CLORIUS

91 / 100

VAN TRỘN NHIỆT CLORIUS

VAN TRỘN NHIỆT CLORIUS

Liên hệ: JAn – 0356 975 994

Mail: jan.tran@wili.com.vn

Van Hòa Trộn Clorius Mixing Valve H3F

Thông tin sản phẩm
VAN H3F, VI / ANSI FLANGES.
Bảng dữ liệu số 2.4.07
Đặc điểm: bậc hai / tuyến tính

Van điều khiển ba chiều loại H3F (Thép đúc) với hai ghế đơn cân bằng được thiết kế để kiểm soát dầu nóng, nước và các chất lỏng khác. Có thể được lắp đặt như một van trộn hoặc chuyển hướng (cùng Kv).

van clorius van clorius van clorius

• Thiết kế đơn giản đảm bảo các điều khiển đáng tin cậy và giảm thời gian chết tốn kém.
• Vị trí của hộp đóng gói trong bộ truyền động làm cho dịch vụ van thân thiện.
Mã khác:
Strainers M-F821A, G-F821C, H-F821F
Thermostats V2, V4, V8
All stainless steel thermostats V4.03, V4.05
Guidance for Clorius V-thermostats All types
Self-acting duostats V4
Optional capillary tubing for thermostats & duostats
Sensor pockets For thermostats
Manual adjusting device
Cooling units KS-4, KS-5, KS-6
   Adaptors G¾B x G1
Differential pressure controls    TDS
   TDL
                                                                                  TD66
   Pressure reducing valves G1PR, H1PR
   Differential pressure controls TD56-2
   Pneumatic controls Various types
Electronic Controllers    ER 2000
   ER 2000-P
                                                                                  ER 3000
Electric valve actuators    AVM321 & AVM322
   AVM234 & AVF234
                                                                                  CAR
   Safety valve actuator, Safety Set SM 6
   Temperature sensors FF 12, FF 15, VPL16
L1S
L1SB
L1SBR
L2S
L2SR
L3S
L3S
L2F
L2FR
L3F
L3FA
L3F
L2FM-T
L3FM-TR
L3FM-TL
L3FM-TM
M1F
M1FBN
M2F
M2FR
M3F
M1F
M1FBN
M2F
M2FR
M3F
M2F
M2FR
M3F
M3F-I
M2FR
M3F
M3FA
M3FA-I
G1F
G1FBN
G1FB
G2F
G2FR
G2F
G2F
G2FR
G3F
G3F-I
G1F
G1FBN
G2F
G2FR
G3F
G3F
G3F Soft Seat
G3F-I Soft Seat
G3FA
G3FA-I
G2FM-T
G2FM-T
G3FM-TR
G3FM-TL
G3FM-TM
G3FM-TR
G3FM-TL
G3FM-TM
G3CM-TR
G3CM-TL
H1F
H1FBN
H1FB
H2F
H2FR
H3F
H1F
H1FBN
H2F
H2FR
H3F
H2F
H2FR
H3F
S2FM-T
S3FM-TR
S3FM-TL
S2FM-TM

www.cloriuscontrols.com

“Reliable Industrial Controls Since 1902
MAY 2022 – EDITION G”
“CONTENTS Click on side number
to jump to page”
PRODUCT TYPE PAGE TYPE PAGE
Control Valves  L1S                    G3F – soft seat
L1SB                 G3FA – soft seat/ low leakage
L1SBR               G3F-I – soft seat
L2S                   4  G3FA
L2SR                 G3FA-I                    10
L3S                    G2FM-T EN
L2F G2FM-T ANSI
L2FR G3FM-TR 11
L3F                    G3FM-TL
L3FA                 G3FM-TM
L3F                    G3FM-TR
L2FM-T           5  G3FM-TL
L3FM-TR G3FM-TM
L3FM-TL           H1F                         12
L3FM-TM H1FBN
M1F                  H1FB
M1FBN             H1FBE
M2F                  H2F
M2FR               H2FR
M3F 6 H3F
M1F                  H1F                         13
M1FBN             H1FBN
M2F                  H2F
M2FR H2FR
M3F                  H3F
M2F                  H2F
M2FR               H2FR
M3F H3F
M3F-I 7 TREX 14
M2FR
M3F
M3FA
M3FA-I
G1F
G1FBN
G1FBN             8
G2F
G2FR
G3F
G3FA
G1F-I
G1FBN             9
G3FA
G3FA-I
G2FM-T
“CONTENTS
PRODUCT” TYPE “Cl to
PAGE” ick on side number jump to page
Accessories Strainers M-F821A, G-F821C, H-F821F 15
Thermostats V2, V4, V8 16
Thermostats st. steel V4.03, V4.05 & Optional capillary tubing 17
“Guidance for Clorius
V- thermostats”  All types                                                             18
V4
Self-acting duostats 19
Sensor Pocket For thermostats 20
Cooling units KS-4, KS-5, KS-6
Adaptors G¾B x G1
“Differential pressure
controls”  TDS
TDL                                                                     21
TD66
“Pressure reducing
valves”  G1PR, H1PR                                                       22
“Differential pressure
controls”  TD56-2                                                               23
Pneumatic controls Various types 24
Pneumatic actuators for rotary valves 25
Electronic controllers  ER 2000
ER 2000-P                                                          26
ER 3000
ER 2022
Electric valve actuator AVM321 & AVM322 27
AVM234 & AVF234 28
Electric actuator CAL type M301 & M302 29
CAR 30 & 31
CAR-H 32
Electric valves – safety and sensors 33
Temperature sensors 33
Term of sale (page 1) 34
Term of sale (page 2) 35

“PRICELIST 2022 IN EURO
All prices, valid from may 2022”
“Back to table of contents
CONTROL VALVES, L-TYPES”
GUN METAL RG5 WITH BSP THREAD DN 15/6 – 50mm/½ ” – 2″
L1S – Datasheet 2.2.02 “SIZE
(DN/NPS)” 15/6mm 15/9mm 15/12mm “15mm
½””” “20mm
¾”””
ITEM NO. 2110516 2110524 2110528 2110532 2110559 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A

L1SB – Datasheet 2.2.04 “SIZE
(DN/NPS)” “15mm
½””” “20mm
¾””” “25mm
1″”” “32mm
1¼”””
ITEM NO. N/A N/A N/A 2111345 2110562 2111357 2111370 N/A N/A N/A
N/A N/A

L1SBR – Datash. 2.2.04.01 “SIZE
(DN/NPS)” “15mm
½””” “20mm
¾””” “25mm
1″”” “32mm
1¼”””
ITEM NO. N/A N/A N/A 2111350 2110565 2111360 2111375 N/A N/A N/A
N/A N/A

L2S – Datasheet 2.2.5 “SIZE
(DN/NPS)” “40mm
1½””” “50mm
2″””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2120627 2120643 N/A

L2SR – Datasheet 2.2.06 SIZE (DN/NPS) 40mm 1½” 50mm 2″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2120635 2120651 N/A

L3S – Datasheet 2.2.07 SIZE (DN/NPS) 15/12mm “15mm
½””” “20mm
¾”””
ITEM NO. N/A N/A 2130181 2130517 2130525 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A

L3S – Datasheet 2.2.07 “SIZE
(DN/NPS)” “25mm
1″”” “32mm
1¼””” “40mm
1½””” “50mm
2″””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2130533 2130541 2130568 2130576 N/A
N/A

“GUN METAL RG5 WITH EN FLANGES
DN65 – 300mm/2½”” – 12″””
L2F – Datasheet 2.2.05.01 SIZE (DN/NPS) 65mm 2½” 80mm 3″ 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6″
ITEM NO. 2120189 2120199 2120209 2120219 2120229 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A

L2FR – Dataseet 2.2.05.02 SIZE (DN/NPS) 65mm 2½” 80mm 3″ 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6″
ITEM NO. 2120190 2120200 2120210 2120220 2120230 N/A N/A N/A N/A N/A

4

“Back to table of contents
CONTROL VALVES – L-TYPES”
“GUN METAL RG5 WITH EN FLANGES
DN65 – 300mm/2½”” – 12″””
L3F – Datasheet 2.2.08 “SIZE
(DN/NPS)” “65mm
2½””” “80mm
3″”” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″””
ITEM NO. 2130584 2130592 2130606 2130114 2130122 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A

L3FA – Datasheet 2.2.09.01 “SIZE
(DN/NPS)” “80mm
3″”” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″”” “200/175mm
7″”” “200mm
8″”” “300/250mm
10″”” “300mm
12″””
ITEM NO. N/A 2130201 2130197 2130193 2130189 2130185 2130158 2130154 2130150 N/A
N/A

GUN METAL RG5 WITH ANSI 150 FLANGES DN 65 – 100mm/2½” – 4″
L3F – Datasheet 2.2.08 SIZE (DN/NPS) 65mm 2½” 80mm 3″ 100mm 4″
ITEM NO. 2130625 2130594 2130608 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

“GUN METAL RG5 WITH EN FLANGES
DN 100 – 500mm/4 – 20″” (DN 600 / 24″” ON REQUEST)”
“L2FM-T
Datasheet 2.2.05.03″ SIZE (DN/NPS) 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6″ 200mm 8″ 250mm 10″ 300mm 12″ 350mm 14″ 400mm 16″ 450mm 18″ 500mm 24”
ITEM NO. 2121000 2121010 2121020 2121030 2121040 2121050 2121060 2121070 2121080 2121090

“L3FM-TR
Datasheet 2.2.10″ SIZE (DN/NPS) 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6″ 200mm 8″ 250mm 10″ 300mm 12″ 350mm 14″ 400mm 16″ 450mm 18”
ITEM NO. 2130270 2130280 2130290 2130300 2130310 2130320 2130330 2130340 2130350 N/A
N/A

“L3FM-TL
Datasheet 2.2.10″ SIZE (DN/NPS) 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6″ 200mm 8″ 250mm 10″ 300mm 12″ 350mm 14″ 400mm 16″ 450mm 18”
ITEM NO. 2130271 2130281 2130291 2130301 2130311 2130321 2130331 2130341 2130351 N/A
PRICE AVAILABLE ON REQUEST N/A

“L3FM-TM
Datasheet 2.2.10.01″ SIZE (DN/NPS) 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6″ 200mm 8″ 250mm 10″ 300mm 12″ 350mm 14″ 400mm 16″ 450mm 18” N/A

4

“Back to table of contents
CONTROL VALVES, M – TYPES”
“CAST IRON EN-GJL-250 (GG 25) WITH EN FLANGES
DN 15/4 – 80mm/ ½”” – 3″””
M1F – Datash. 2.3.02 SIZE (DN/NPS) 15/4mm 15/6mm 15/9mm 15/12mm “15mm
½””” “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1½” “40mm
½””” 50mm 2″
ITEM NO. 2211505 2210401 2210428 2210649 2210436 2210495 2210444 2210452 2210479 2210487 N/A N/A

“M1FBN
Datasheet 2.3.03.01” SIZE (DN/NPS) “15mm
½””” “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” “40mm
½””” 50mm 2″ 65mm 2½” 80mm 3″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A 2212500 2212510 2212520 2212530 2212540 2212550 2212560 2212570

M2F – Datash. 2.3.04 SIZE (DN/NPS) “20mm
¾””” “25mm
1″”” “32mm
1¼””” “40mm
½””” “50mm
2″”” “65mm
2½””” “80mm
3″””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2220636 2220652 2220687 2220709 2220725 2220776 2220784

M2FR – Datash. 2.3.06 SIZE (DN/NPS) “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” “40mm
½””” 50mm 2″ 65mm 2½” 80mm 3″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2220644 2220679 2220695 2220717 2220733 2220881 2220903

M3F – Datash. 2.3.08 SIZE (DN/NPS) “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” “40mm
½””” 50mm 2″ 65mm 2½”
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2230190 2230194 2230208 2230216 2230224 2230232 N/A

CAST IRON EN-GJL-250 (GG25) WITH ANSI FLANGES DN 15/4 – 80mm/ ½” – 3″
M1F – Datash. 2.3.02 “SIZE
(DN/NPS)” 15/4mm 15/6mm 15/9mm 15/12mm “15mm
½””” “20mm
¾””” “25mm
1″”” “32mm
1¼””” “40mm
½””” “50mm
2″””
ITEM NO. 2212017 2212018 2212021 2212022 2212023 2212032 2212041 2212052 2212063 2212071 N/A N/A

“M1FBN
Datasheet 2.3.03.01” “SIZE
(DN/NPS)” “15mm
½””” “20mm
¾””” “25mm
1″”” “32mm
1¼””” “40mm
½””” “50mm
2″”” “65mm
2½””” “80mm
3″””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A 2212502 2212512 2210738 2212532 2210746 2212552 2212562 2212572

M2F – Datash. 2.3.04 SIZE (DN/NPS) “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” “40mm
½””” 50mm 2″ 65mm 2½” 80mm 3″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2221305 2221318 2221331 2221338 2221346 2221351 2221098

“M2FR
Datasheet 2.3.06” SIZE (DN/NPS) “20mm
¾””” “25mm
1″”” “32mm
1¼””” “40mm
½””” “50mm
2″”” “65mm
2½””” “80mm
3″””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2221018 2221020 2221022 2221047 2221055 2221066 2221058

5

“Back to table of contents
CONTROL VALVES – M – TYPES”
“CAST IRON EN-GJL-250 (GG25) WITH ANSI FLANGES
DN 15/4 – 80mm/ ½”” – 3″””
M3F – Datash. 2.3.08 “SIZE
(DN/NPS)” “20mm
¾””” “25mm
1″”” “32mm
1¼””” “40mm
½””” “50mm
2″”” “65mm
2½”””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2230911 2230921 2230929 2230932 2230936 2230943 N/A

“CAST IRON EN-GJL-250 (GG 25) WITH EN FLANGES
DN 80 – 150mm/ ½”” – 3″””
M2F – Datash. 2.3.05 “SIZE
(DN/NPS)” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″””
ITEM NO. N/A N/A 2220377 2220393 2220415 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

“M2FR
Datasheet 2.3.07″ SIZE (DN/NPS) 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6″
ITEM NO. N/A N/A 2220385 2220407 2220423 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

M3F – Datash. 2.3.09 SIZE (DN/NPS) 80mm 3″ 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6”
ITEM NO. N/A 2230589 2230597 2230119 2230127 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

“M3F-I
Datasheet 2.3.12 (DN150)” “SIZE
(DN/NPS)” “80mm
3″”” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″””
ITEM NO. N/A 2230592 2230599 2230120 2230812 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

“CAST IRON EN-GJL-250 (GG25) WITH ANSI 150 FLANGES
DN80 – 150mm/ 3 -6″””
M2FR – Datash. 2.3.07 “SIZE
(DN/NPS)” “100mm
4″”” “125mm
5″””
ITEM NO. N/A N/A 2221217 2221212 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

M3F – Datash. 2.3.09 “SIZE
(DN/NPS)” “80mm
3″”” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″””
ITEM NO. N/A 2230946 2230949 2230952 2230488 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

“CAST IRON EN-GJL-250 (GG25) WITH EN FLANGES
DN80 – 150mm/ 3 -6″””
“M3FA
Datasheet 2.3.10.01” “SIZE
(DN/NPS)” “80mm
3″”” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″”” “200/175mm
7″”” “200mm
8″”” “300/250mm
10″”” “300mm
12″””
ITEM NO. N/A 2230404 2230408 2230412 2230416 2230420 2230424 2230428 2230432 N/A N/A N/A

“M3FA-I
Datasheet 2.3.12.02″ SIZE (DN/NPS) 80mm 3″ 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6” “200/175mm
7″”” 200mm 8″ “300/250mm
10″”” 300mm 12″ N/A N/A N/A
ITEM NO. N/A 2230405 2230409 2230413 2230417 2230421 2230425 2230429 2230433 N/A N/A N/A

7

“Back to table contents
CONTROL VALVES, G – TYPES”
“NODULAR CAST IRON EN-GJL-400 (GGG 400) WITH EN FLANGES
DN 15/4 – 80mm/ ½”” – 3″””
G1F – Datash. 2.5.02 SIZE (DN/NPS) 15/4mm 15/6mm 15/9mm 15/12mm “15mm
½””” “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” “40mm
½””” 50mm 2″
ITEM NO. 2410012 2410039 2410047 2410055 2410063 2410071 2410098 2410101 2410128 2410136 N/A N/A

“G1FBN
Datasheet 2.2.03.01” SIZE (DN/NPS) “15mm
½””” “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” “40mm
½””” 50mm 2″ 65mm 2½” 80mm 3″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A 2411400 2411410 2411420 2411430 2411440 2411450 2411460 2411470

“G1FB
Datasheet 2.5.03″ SIZE (DN/NPS) 25mm 1″ 32mm 1¼” “40mm
½””” 50mm 2″ 65mm 2½”
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2410535 210543 2410551 2410578 2410583 N/A

G2F – Datash. 2.5.04 “SIZE
(DN/NPS)” “20mm
¾””” “25mm
1″”” “32mm
1¼””” “40mm
½””” “50mm
2″”” “65mm
2½””” “80mm
3″””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2420018 2420026 2420034 2420042 2420069 2420077 2420086

“G2FR
Datasheet 2.5.06” SIZE (DN/NPS) “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” “40mm
½””” 50mm 2″ 65mm 2½” 80mm 3″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2420883 2420891 2420905 2420913 2420921 2420948 2420951

G3F – Datash. 2.5.08 SIZE (DN/NPS) “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” “40mm
½””” 50mm 2″ 65mm 2½”
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2430009 2430013 2430021 2430048 2430056 2430057 N/A

“NODULAR CAST IRON EN-GJL-400 (GGG 400) WITH EN FLANGES
DN 100 – 150mm/ 4″” – 6″””
G2F – Datash. 2.5.05 “SIZE
(DN/NPS)” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2420093 2420107 2420137 N/A N/A N/A N/A

“G2FR
Datasheet 2.5.07″ SIZE (DN/NPS) 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6”
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2420959 2420965 2420139 N/A N/A N/A N/A

8

“Back to table of contents
CONTROL VALVES, G – TYPES”
NODULAR CAST IRON EN-GJL-400 (GGG40) WITH EN FLANGES DN 80 150mm/ 3″ – 6″
G3F – Datash. 2.5.09 “SIZE
(DN/NPS)” “80mm
3″”” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A 2430059 2430063 2430067 2430075 N/A N/A N/A N/A

“G3F-I
Datasheet 2.5.09.01″ SIZE (DN/NPS) 80mm 3″ 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6”
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A 2430061 2430066 2430069 2430074 N/A N/A N/A N/A

“NODULAR CAST IRON EN-GJS-400-15 (GGG40) WITH ANSI 150 FLANGES
DN 15/4 – 80mm/ ½”” – 3″””
G1F – Datash. 2.5.02 SIZE (DN/NPS) 15/4mm 15/6mm 15/9mm 15/12mm “15mm
½””” “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” “40mm
½””” 50mm 2″
ITEM NO. 2410038 2410041 2410049 2410051 2410065 2410154 2410156 2410158 2410160 2410162 N/A N/A

“G1FBN
Datasheet 2.5.03.01” SIZE (DN/NPS) “15mm
½””” “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” “40mm
½””” 50mm 2″ 65mm 2½” 80mm 3″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A 2411402 2411412 2411422 3411432 2411540 2411550 2411560 2411472

G2F – Datash. 2.5.04 “SIZE
(DN/NPS)” “20mm
¾””” “25mm
1″”” “32mm
1¼””” “40mm
½””” “50mm
2″”” “65mm
2½””” “80mm
3″””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2420251 2420253 2420255 2420257 2420259 2420261 2420263

“G2FR
Datasheet 2.5.06” SIZE (DN/NPS) “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” “40mm
½””” 50mm 2″ 65mm 2½” 80mm 3″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2420884 2420892 2420906 2420914 2420922 2420949 2420952

G3F – Datash. 2.5.08 SIZE (DN/NPS) “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” “40mm
½””” 50mm 2″ 65mm 2½”
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2430010 2430014 2430022 2430049 2430052 2430054 N/A

G3F – Datash. 2.5.09 “SIZE
(DN/NPS)” “80mm
3″”” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A 2430060 2430083 2430084 2430076 N/A N/A N/A N/A

9

“Back to table of contents
CONTROL VALVES, G – TYPES”
“NODULAR CAST IRON EN-GJS-400-15 (GGG40) WITH EN FLANGES
DN 80 – 300mm/ 3″”- 12″””
“G3F – soft seat
Datasheet 2.5.14″ SIZE (DN/NPS) 80mm 3″ 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6” “200/175mm
7″”” 200mm 8″ “300/250mm
10″”” 300mm 12″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A 2430062 2430064 2430068 2430077 2430142 2430146 2430154 2430162

“G3FA
soft seat/low leakage
Datasheet 2.5.19″ SIZE (DN/NPS) 80mm 3″ 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6” “200/175mm
7″”” 200mm 8″ “300/250mm
10″”” 300mm 12″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A 2430266 2430270 2430274 2430278 2430282 2430286 2430290 2430294

“G3F-I – soft seat
Datasheet 2.5.09.01” “SIZE
(DN/NPS)” 80mm 3″ 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6″ “200/175mm
7″”” 200mm 8″ “300/250mm
10″”” 300mm 12″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A 2430082 2430072 2430071 2430078 2430144 2430149 2430157 2430165

“NODULAR CAST IRON EN-GJS-400-15 (GGG40) WITH EN FLANGES
DN 80 – 300mm/ 3″”- 12″””
“G3FA
Datasheet 2.5.16” “SIZE
(DN/NPS)” 80mm 3″ 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6″ “200/175mm
7″”” 200mm 8″ “300/250mm
10″”” 300mm 12″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A 2430110 2430114 2430118 2430122 2430200 2430205 2430210 2430215

“G3FA-I
Datasheet 2.5.18” “SIZE
(DN/NPS)” “80mm
3″”” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″”” “200/175mm
7″”” “200mm
8″”” “300/250mm
10″”” “300mm
12″””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A 2430111 2430115 2430119 2430123 2430201 2430206 2430211 2430216

“NODULAR CAST IRON EN-GJS-400-15 (GGG40) WITH EN FLANGES
DN 65 – 500mm/ 2½””- 20″””
“G2FM-T
Datasheet 2.5.05.01” “SIZE
(DN/NPS)” “65mm
2½””” “80mm
3″”” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″”” “200mm
8″”” “250mm
10″”” “300mm
12″”” “350mm
14″”” “400mm
16″”” “450mm
18″”” “500mm
20″””
ITEM NO. 2421043 2421045 2421048 2421054 2421060 2421000 2421006 2421012 2421018 2421024 2421030 2421036

“NODULAR CAST IRON EN-GJS-400-15 (GGG40) WITH ANSI 150 FLANGES
DN 65 – 500mm/ 2½””- 20″””
“G2FM-T
Datasheet 2.5.05.01″ SIZE (DN/NPS) 65mm 2½” 80mm 3″ 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6″ 200mm 8″ 250mm 10″ 300mm 12″ 350mm 14″ 400mm 16″ 450mm 18″ 500mm 20″
ITEM NO. 2421044 2421046 2421047 2421055 2421061 2421001 2421009 2421013 2421019 2421025 2421031 2421038

10

“Back to table of contents
CONTROL VALVES, G – TYPES”
“NODULAR CAST IRON EN-GJS-400-15 (GGG40) WITH EN FLANGES
DN 65 – 500mm/ 2½””””- 20″” (DN600-800mm/ 24″”-32″” on request)”
“G3FM-TR
Datasheet 2.6.02″ SIZE (DN/NPS) 65mm 2½” 80mm 3″ 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6″ 200mm 8″ 250mm 10″ 300mm 12″ 350mm 14″ 400mm 16″ 450mm 18″ 500mm 20″
ITEM NO. 2430460 2430450 2430400 2430410 2430420 2430325 2430320 2430330 2430335 2430300 2430315 2430310

“G3FM-TL
Datasheet 2.6.03” “SIZE
(DN/NPS)” “65mm
2½””” “80mm
3″”” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″”” “200mm
8″”” “250mm
10″”” “300mm
12″”” “350mm
14″”” “400mm
16″”” “450mm
18″”” “500mm
20″””
ITEM NO. 2430461 2430451 2430401 2430411 2430421 2430326 2430321 2430331 2430336 2430301 2430316 2430311

“G3FM-TM
Datasheet 2.6.03.02” “SIZE
(DN/NPS)” “65mm
2½””” “80mm
3″”” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″”” “200mm
8″”” “250mm
10″”” “300mm
12″”” “350mm
14″”” “400mm
16″”” “450mm
18″”” “500mm
20″””
ITEM NO. 2430660 2430603 2430605 2430610 2430615 2430618 2430620 2430630 2430635 2430640 2430650 2430655

“NODULAR CAST IRON EN-GJS-400-15 (GGG40) WITH ANSI FLANGES
DN 65 – 500mm/ 2½””- 20″” (DN600-800mm/ 24″”-32″” on request)”
“G3FM-TR
Datasheet 2.6.02″ SIZE (DN/NPS) 65mm 2½” 80mm 3″ 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6″ 200mm 8″ 250mm 10″ 300mm 12″ 350mm 14″ 400mm 16″ 450mm 18″ 500mm 20″
ITEM NO. 2430574 2430576 2430402 2430412 2430422 2430354 2430373 2430346 2430376 2430317 2430570 2430572

“G3FM-TL
Datasheet 2.6.03” “SIZE
(DN/NPS)” “65mm
2½””” “80mm
3″”” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″”” “200mm
8″”” “250mm
10″”” “300mm
12″”” “350mm
14″”” “400mm
16″”” “450mm
18″”” “500mm
20″””
ITEM NO. 2430575 2430577 2430403 2430413 2430423 2430353 2430372 2430347 2430377 2430308 2430571 2430573

“G3FM-TM
Datasheet 2.6.03.02” “SIZE
(DN/NPS)” “65mm
2½””” “80mm
3″”” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″”” “200mm
8″”” “250mm
10″”” “300mm
12″”” “350mm
14″”” “400mm
16″”” “450mm
18″”” “500mm
20″””
ITEM NO. 2430661 2430604 2430606 2430611 2430616 2430626 2430622 2430631 2430636 2430641 2430651 2430656

11

“Back to table of contents
CONTROL VALVES, H – TYPES”
“CAST STEEL GS-C25 WITH EN FLANGES
DN 15/4 – 80mm/ ½”” – 3″””
H1F – Datasheet 2.4.02 “SIZE
(DN/NPS)” 15/4mm 15/6mm 15/9mm 15/12mm “15mm
½””” “20mm
¾””” “25mm
1″”” “32mm
1¼””” “40mm
1½””” “50mm
2″””
ITEM NO. 2311267 2310384 2310392 2310651 2310406 2310414 2310422 2310449 2310457 2310465 N/A N/A

“H1FBN
Datasheet 2.4.03.01” SIZE (DN/NPS) “15mm
½””” “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” “40mm
½””” 50mm 2″ 65mm 2½” 80mm 3″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A 2312500 2312510 2312520 2312530 2312540 2312550 2312560 2312570

H1FB – Datash. 2.4.03 “SIZE
(DN/NPS)” “25mm
1″”” “32mm
1¼””” “40mm
1½””” “50mm
2″”” “65mm
2½””” “80mm
3″””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2310473 2310481 2310503 2310511 2310538 2310546

H1FBE – Datash. 2.4.04 SIZE (DN/NPS) PPL HW – PPL PN25 – C-6 HV – C-6 PN25 – SIPART HW – SIPART
200mm 8″ 250mm 10″ 200mm 8″ 250mm 10″ 200mm 8″ 250mm 10″ 200mm 8″ 250mm 10″ 200mm 8″ 250mm 10″ 200mm 8″ 250mm 10″
ITEM NO. 7511750 7511760 7511754 7511764 7511751 7511761 7511755 7511765 7511752 7511762 7511756 7511766

H2F – Datasheet 2.4.05 SIZE (DN/NPS) “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” 40mm 1½” 50mm 2″ 65mm 2½” 80mm 3″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2320622 2320657 2320673 2320703 2320738 2320789 2320819

H2FR – Datash. 2.4.09 “SIZE
(DN/NPS)” “20mm
¾””” “25mm
1″”” “32mm
1¼””” “40mm
1½””” “50mm
2″”” “65mm
2½””” “80mm
3″””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2320649 2320665 2320689 2320711 2320746 2320797 2320827

H3F – Datasheet 2.4.07 SIZE (DN/NPS) “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” 40mm 1½” 50mm 2″ 65mm 2½”
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2330109 2330113 2330121 2330148 2330156 2330170 N/A

12

“Back to table of contents
CONTROL VALVES, H – TYPES”
“CAST STEEL GS-C25 WITH ANSI FLANGES
DN 15/4 – 80mm/ ½”” – 3″””
H1F – Datasheet 2.4.02 SIZE (DN/NPS) 15/4mm 15/6mm 15/9mm 15/12mm “15mm
½””” “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” 40mm 1½” 50mm 2″
ITEM NO. 2311268 2310385 2310393 2310652 2310407 2311915 2310420 2310450 2310458 2310467 N/A N/A

“H1FBN
Datasheet 2.4.03.02” SIZE (DN/NPS) “15mm
½””” “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” 40mm 1½” 50mm 2″ 65mm 2½” 80mm 3″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A 2312501 2312511 2312521 2312531 2312541 23112551 2312561 2312571

H2F – Datasheet 2.4.05 SIZE (DN/NPS) “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” 40mm 1½” 50mm 2″ 65mm 2½” 80mm 3″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2320866 2320886 2320879 2320916 2321112 2321102 2321076

H2FR – Datash. 2.4.09 SIZE (DN/NPS) “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” 40mm 1½” 50mm 2″ 65mm 2½” 80mm 3″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2320650 2320667 2320690 2321107 2320748 2320798 2320828

H3F – Datasheet 2.4.07 “SIZE
(DN/NPS)” “20mm
¾””” “25mm
1″”” “32mm
1¼””” “40mm
1½””” “50mm
2″”” “65mm
2½”””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A 2330110 2330114 2330122 2330237 2330164 2330171 N/A

CAST STEEL GS-C25 WITH EN FLANGES DN 80 – 150mm/ 4″ – 6″
H2F – Datasheet 2.4.06 “SIZE
(DN/NPS)” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2320363 2320398 2320428 N/A
PRICE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.598 11.137 11.137 N/A

H2FR – Datash. 2.4.10 SIZE (DN/NPS) 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6″
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2320371 2320401 2320436 N/A

H3F – Datasheet 2.4.08 “SIZE
(DN/NPS)” “80mm
3″”” “100mm
4″”” “125mm
5″”” “150mm
6″””
ITEM NO. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2330178 2330186 2330194 2330202 N/A

13

“THERMOSTATIC CONTROL VALVES WITH INTERNAL SENSOR Back to table of contents
TYPE TREX”
“STEEL ST235
½””/DN15, ¾””/DN20/ 1″”/DN25, 1¼””/DN32, 1½””/DN40”

SIZE (DN/NPS) “15mm
½””” “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” 40mm 1 ½”
DESCRIPTION TREX DN15, STEEL TREX DN15, STEEL TREX DN15, STEEL TREX DN15, STEEL TREX DN15, STEEL
ITEM NO. 1-76SXXXXXX 1-76SXXXXXX 1-76SXXXXXX 1-76SXXXXXX 1-76SXXXXXX

Datasheet 2.10.01

14
“PRICELIST 2022 IN EURO
All prices, valid from may 2022”
“Back to table of contents
STRAINERS”
CAST IRON EN-GJL-250 (GG 25) WITH EN FLANGES DN 15 – 200mm / ½” – 8″
Datasheet 8.1.11 – M-F821A
DN NPS “15mm
½””” “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” 40mm 1½” 50mm 2″ 65mm 2½” 80mm 3″ 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6″ 200mm 8″
ITEM NO. 2970620 2970624 2970627 2970635 2970639 2970641 2970645 2970649 2970652 2970655 2970663 2970668

“NODULAR CAST IRON EN-GJL-400 (GGG 40) WITH EN FLANGES
DN 15 – 200mm/ ½”” – 8″””
Datasheet 8.1.11 – G-F821C
DN NPS “15mm
½””” “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” 40mm 1½” 50mm 2″ 65mm 2½” 80mm 3″ 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6″ 200mm 8″
ITEM NO. 2970710 2970712 2970718 2970721 2970728 2970733 2970738 2970741 2970745 2970753 2970758 2970762

“CAST STEEL GS-C25 WITH EN FLANGES
DN 15 – 200mm/ ½”” – 8″””
Datasheet 8.1.11 – H-F821F
DN NPS “15mm
½””” “20mm
¾””” 25mm 1″ 32mm 1¼” 40mm 1½” 50mm 2″ 65mm 2½” 80mm 3″ 100mm 4″ 125mm 5″ 150mm 6″ 200mm 8″
ITEM NO. 2970012 2970015 2970020 2970031 2970058 2970067 2970073 2970077 2970080 2970083 2970086 2970093

15
“PRICELIST 2022 IN EURO
All prices, valid from may 2022”
“Back to table of contents
THERMOSTATS V2, V4, V8 STANDARD VERSION”
TYPE V2.05 V4.03 V4.05 V4.10 V8.09 V8.18
ROD SENSOR COPPER CONNECTION R¾ R1 R1 R1 R2 N/A
CAPILLARY cu 3m/10ft 3m/10ft 3m/10ft 3m/10ft 3m/10ft N/A
“TEMPERATURE
RANGE” 0 – 60°C/32 – 140°F 0 – 160°C/32 – 320°F 0-120°C/32-248°F 0-60°C/32-140°F 0-120°C/32-248°F N/A
ITEM NO. 3210065 4031160301000 3240045 3240177 3270033 N/A
“TEMPERATURE
RANGE” 30-90°C/86-194°F N/A 40-160°C/104-320°F 30-90°C/86-194°F 40-160°C/104-320°F N/A
ITEM NO. 3210022 N/A 3240061 3240193 8091200401000 N/A
“TEMPERATURE
RANGE” 60-120°C/140-248°F N/A N/A 60-120°C/140-248°F N/A N/A
ITEM NO. 3210073 N/A N/A 3240355 N/A N/A

TYPE V2.05 V4.03 V4.05 V4.10 V8.09 V8.18
ROD SENSOR HIGH-ALLOY STAINLESS STEEL CONNECTION R¾ R1 R1 R1 R2 R2
CAPILLARY cu 3m/10ft 3m/10ft 3m/10ft 3m/10ft 3m/10ft 3m/10ft
“TEMPERATURE
RANGE” 0-60°C/32-140°F 0-160°C/32-320°F 0-120°C/32-248°F 0-60°C/32-140°F 0-120°C/32-248°F 0-60°C/32-140°F
ITEM NO. 3210081 4031161001000 3240029 3240142 8091141101000 81811211101000
“TEMPERATURE
RANGE” 30-90°C/86-194°F N/A 40-160°C/104-320°F 30-90°C/86-194°F 40-160°C/104-320°F 30-90°C/86-194°F
ITEM NO. 3210014 N/A 3240037 3240169 8091201101000 8181181101000
“TEMPERATURE
RANGE” 60-120°C/140-248°F N/A N/A 60-120°C/140-248°F N/A 60-120°C°C/140-248°F
ITEM NO. 3210103 N/A N/A 4101221501000 N/A 8181221101000

TYPE V2.05 V4.03 V4.05 V4.10 V8.09 V8.18
SPIRAL SENSOR COPPER FOR LIQUIDS CONNECTION R2 R2 R2 R2 R2 N/A
CAPILLARY cu 3m/10ft 3m/10ft 3m/10ft 3m/10ft 3m/10ft N/A
“TEMPERATURE
RANGE” 0-60°C/32-140°F 0-160°C/32-320°F 0-120°C/32-248°F 0-60°C/32-140°F 0-120°C/32-248°F N/A
ITEM NO. 3210111 4032161501000 3240096 3240215 8092141501000 N/A
“TEMPERATURE
RANGE” 30-90°C/86-194°F N/A 40-160°C/104-320°F 30-90°C/86-194°F 40-160°C/104-320°F N/A
ITEM NO. 3210049 N/A 4052201501000 3240223 8092201501000 N/A
“TEMPERATURE
RANGE” 60-120°C/140-248°F N/A N/A 60-120°C/140-248°F N/A N/A
ITEM NO. 2052221501000 N/A N/A 4102221501000 N/A N/A

TYPE V2.05 V4.03 V4.05 V4.10 V8.09 V8.18
SPIRAL SENSOR COPPER AIRDUCT CONNECTION FLANGE FLANGE FLANGE FLANGE FLANGE N/A
CAPILLARY cu 3m/10ft 3m/10ft 3m/10ft 3m/10ft 3m/10ft N/A
“TEMPERATURE
RANGE” 0-60°C/32-140°F 0-160°C/32-320°F 0-120°C/32-248°F 0-60°C/32-140°F 0-120°C/32-248°F N/A
ITEM NO. 3210057 4033161801000 3240126 3240231 8093141801000 N/A
“TEMPERATURE
RANGE” 30-90°C/86-194°F N/A 40-160°C/104-320°F 30-90°C/86-194°F 40-160°C/104-320°F N/A
ITEM NO. 2053181801000 N/A 4053201801000 4103181801000 8093201801000 N/A
“TEMPERATURE
RANGE” 60-120°C/140-248°F N/A N/A 60-120°c/140-248°F N/A N/A
ITEM NO. 2053221801000 N/A N/A 410322180100 N/A N/A

16

“PRICELIST 2022 IN EURO
All prices, valid from may 2022”
“Back to table of contents
THERMOSTATS V2, V4, V8 STANDARD VERSION”
ALL STAINLESS STEEL THERMOSTATS – COMPLETLY SEALED
TYPE V2.05 V4.03 V4.05 V4.05 V8.09 V8.18
ALL METALLIC PARTS ARE MADE OF STAINLESS STEEL CONNECTION N/A R1 R1 R1 N/A N/A
CAPILLARY cu N/A 3m/10ft 3m/10ft 6m/19ft N/A N/A
“TEMPERATURE
RANGE” N/A 0-160°C/32-320°F 0-120°C/32-248°F 0-120°C/32-248°F N/A N/A
ITEM NO. N/A 3242887 3242828 3242839 N/A N/A

OPTIONAL CAPILLARY TUBING FOR THERMOSTATS
LENGTH PRICE “3m
10ft” “6m
19ft” “9m
29ft” “12m
39ft” “15m
49ft” “18m
59ft” “21m
66ft”
COPPER
STAINLESS STEEL
FLEX IRON TUBING
PVC COATED COPPER
17

“PRICELIST 2022 IN EURO
All prices, valid from may 2022”
“Back to table of contents
GUIDANCE FOR CLORIUS V-THERMOSTATS”
“The total PRICE is obtained by adding the PRICE for:
1. THE THERMOSTAT ELEMENT 2. THE CAPILLARY 3. THE SENSOR”
THE THERMOSTAT ELEMENT – 1
TYPE V2.05 V4.03 V4.05 V4.10 V8.09 V8.18
TEMPERATURE RANGE 0-60°C 0-160°C 0-120°C 0-60°C 0-120°C 0-60°C
32-140°F 32-320°F 32-248°F (12%) 32-140°F (12%) 32-248°F 32-140°F
30-90°C N/A 0-120°C 0-60°C 40-160°C 30-90°C
86-194°C N/A 32-248°F (27%) 32-140°F (27%) 104-320°F 86-194°F
60-120°C N/A 40-160°C 30-90°C N/A 60-120°C
140-248°F N/A 104-320°F 86-194°F N/A 140-248°F
100-160°C N/A N/A 60-120°C N/A 100-160°C
212-320°F N/A N/A 140-248°F N/A 212-320°F
N/A N/A N/A 100-160°C N/A N/A
N/A N/A N/A 212-320°F N/A N/A

THE THERMOSTAT ELEMENT – 1
TYPE V2.05 V4.03 V4.05 V4.10 V8.09 V8.18
TEMPERATURE RANGE -25 – 35°C 100 – 280°C -20 – 100°C -25 – 35°C 140 – 230°C -20 – 40°C
-13 – 95°F 212 – 536°F -4 – 212°F -13 – 95°F 284 – 446°F -4 – 104°F
-20 – 40°C N/A -10 – 110°C -20 – 40°C 200 – 280°C 140 – 190°C
-4 – 104°F N/A -14 – 230°F -4 – 104°F 392 – 536°F 284 – 374°F
-10 – 50°C N/A 140 – 230°C -10 – 50°C N/A 170 – 220°C
14 – 122°F N/A 284 – 446°F 14 – 122°F N/A 338 – 428°F
140 – 190°C N/A 200 – 280°C 140 – 190°C N/A 200 – 250°C
284 – 374°F N/A 392 – 536°F 284 – 374°F N/A 392 – 482°F
170 – 220°C N/A N/A 170 – 220°C N/A 230 – 280°C
338 – 428°F N/A N/A 338 – 428°F N/A 446 – 536°F
220 250°F N/A N/A 220 – 250°C N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
428 – 482°F N/A N/A 428 – 482°F N/A N/A
230 – 280°C N/A N/A 230 – 280°C N/A N/A
446 – 536°F N/A N/A 446 – 536°F N/A N/A

THE CAPILLARY – 2
CAPILLARY PRICE 3m/10ft 6m/19ft 9m/29ft 12m/39ft 15m/39ft 18m/59ft 21m/65ft
COPPER
STAINLESS STEEL
FLEX IRON TUBING
PVC COATED COPPER

THE SENSOR – 3
Sensor – Airduct “SENSOR
MATERIAL” TYPE CONNECTION V2.05 V4.03 V4.05 V4.10 V8.09 V8.18
PRICE
COPPER Rod, no connect Screw
COPPER Rod, 3/4″ BSP connec
COPPER Rod, 1″ BSP connect
COPPER Rod 2″ BSP connect
COPPER Spiral, no connect
COPPER Spiral, 2″ BSP connec
STAINLESS STEEL Rod, no connect Screw
STAINLESS STEEL Rod, 3/4″ connect
STAINLESS STEEL Rod, 1″ BSP connect
STAINLESS STEEL Rod 2″ BSP connect
COPPER Rod, 1″ BSP connect Pack box w. screw
COPPER Rod 2″ BSP connect
COPPER Spiral 2″ connect Pack box w. screw
STAINLESS STEEL Rod, 1″ BSP connect Pack box w. screw
STAINLESS STEEL Rod 2″ BSP connect
COPPER Rod Steel flange DN40 DN 2545
COPPER Spiral
STAINLESS STEEL Rod
COPPER Rod Steel flange DN160 DN 2548
COPPER Spiral
STAINLESS STEEL Rod
COPPER Spiral Airduct flange
18

“Back to table of contents
DUOSTATS”
SELF-ACTING DUOSTATS
Data sheet 3.5.01 SENSOR Spiral + Spiral Spiral + Spiral Spiral + Spiral Spiral + Spiral Spiral + Spiral Rod + Rod Rod + Rod Rod + Rod
CONNECTION C Flange + Flange Flange + Flange Flange + Flange Flange + Flange Flange + Flange R1 + R1 R1 + R1 R1 + R2
CAPILLARY cu “3 + 3m
10 + 10ft” “3 + 3m
10 + 10ft” “3 + 3m
10 + 10ft” “3 + 3m
10 + 10ft” “3 + 3m
10 + 10ft” “3 + 3m
10 + 10ft” “3 + 3m
10 + 10ft” “3 + 3m
10 + 10ft”
Type V4.05 ITEM NO. 3250024 3250113 3250067 3250148 3250156 3250849 3251233 N/A
PRICE 1.068 1.068 1.068 1.068 1.192 975 975 N/A
“TYPE V4.10
ITEM NO.” 3250172 3250202 3250237 3250253 3250288 3250776 N/A 3251306

OPTIONAL CAPILLARY TUBING FOR DUOSTATS
LENGTH PRICE 3m 10ft 6m 19ft 9m 29ft 12m 39ft 15m 49ft 18m 59ft 21m 66ft
COPPER
STAINLESS STEEL
FLEX IRON TUBING
PVC COATED COPPER
19
“PRICELIST 2022 IN EURO
All prices, valid from may 2022”
“Back to table of contents
ACCESSORIES: SENSOR POCKETS, DIFFERENTIAL PRESSURE CONTROLS”
SENSOR POCKETS – BSP OUTER THREADS
Data sheet 8.3.41 THERMOSTAT TYPE V2.05 V4.03 V4.05 V4.10 V8.09 V8.18
CONNECTION R1 R1¼ R1¼ R1¼ R2½ R2½
ITEM NO. 3290069 3290182 3290077 3290085 3290093 3290204

SENSOR POCKETS – NPT OUTER THREADS
Data sheet 8.3.41 “THERMOSTAT
TYPE” V2.05 V4.05
CONNECTION 1 NPT N/A 1¼ NPT N/A N/A N/A
ITEM NO. 3290309 N/A 3290303 N/A N/A N/A

VARIOUS
Data sheet 8.5.00 MANUAL ADJUSTING DEVICE
ITEM NO. 2190249 N/A N/A N/A N/A

Data sheet 8.5.00 COOLING UNIT KS-4 KS-5 KS-6 KS-7
ITEM NO. 2190222 3290212 5290066 5290067 N/A

“ADAPTOR
For new valve with old actuator/thermostat G¾B X G1”
ITEM NO. 2190257 N/A N/A N/A N/A

“REDUCTION SET
For old valve with 3/4″” connection to new actuator/thermostat with 1″” union nut”
ITEM NO. 3990625 N/A N/A N/A N/A

20

“Back to table of contents
ACCESSORIES: SENSOR POCKETS, DIFFERENTIAL PRESSURE CONTROLS”
DIFFERENTIAL PRESSURE CONTROLS
Data sheet 3.9.02 TDS TYPE TDS 15-1 TDS 15-5 TDS 20-1 TDS 20-5
PRESSURE 0.02 – 0.10 bar 0.1-0.50 bar 0.02 – 0.10 bar 0.1-0.50 bar N/A
ITEM NO. 4140117 4140125 4140133 4140141 N/A

Data sheet 3.9.03 TDL TYPE TDL 1-20-1 TDL 1-20-5 TDL 1-25-1 TDL 1-25-5 TDL 1-32-1 TDL 1-32-5
PRESSURE 0.02-0.10 bar 0.1-0.50 bar 0.02-0.10 bar 0.1-0.50 bar 0.02-0.10 bar 0.1-0.50 bar
ITEM NO. 4140508 4140516 4140517 4140518 4140519 4140520

Data sheet 3.9.04 TD66 TD66-4 TD66-8 TD66-8 TD66-8
PRESSURE 0.15-0.30 bar 0.20-0.80 bar 0.70-1.30 bar 1.35-1.50 bar N/A
ITEM NO. 4140044 4140328 4140338 4140222 N/A

21

“Back to table of contents
PRESSURE REDUCING VALVES”
Data sheet 3.9.08 DN NPS “SETTING RANGE
bar/psi” Valve G1PR PN25/362 psi Nodular cast iron PRICE Valve H1PR PN40/580 psi Cast steel PRICE
0.4-1.2/5.8-17.4 2411000 2312000
DN15 1.0-2.5/14.5-36.2 2411010 2312010
NPS 1/2″ 2.0-5.0/29.0-72.5 2411020 2312020
4.0-10/58.0-195.0 2411030 2312030
0.4-1.2/5.8-17.4 2411050 2312050
DN20 1.0-2.5/14.5-36.2 2411060 2312060
NPS 3/4″ 2.0-5.0/29.0-72.5 2411070 2312070
4.0-10/58.0-195.0 2411080 2312080
0.4-1.2/5.8-17.4 2411100 2312100
DN25 1.0-2.5/14.5-36.2 2411110 2312110
NPS 1″ 2.0-5.0/29.0-72.5 2411120 2312120
4.0-10/58.0-195.0 2411130 2312130
0.4-1.2/5.8-17.4 2411150 2312150
DN32 1.0-2.5/14.5-36.2 2411160 2312160
NPS 1 1/4″ 2.0-5.0/29.0-72.5 2411170 2312170
4.0-10/58.0-195.0 2411180 2312180
0.4-1.2/5.8-17.4 2411200 2312200
DN40 1.0-2.5/14.5-36.2 2411210 2312210
NPS 1 1/2″ 2.0-5.0/29.0-72.5 2411220 2312220
4.0-10/58.0-195.0 2411230 2312230
0.4-1.2/5.8-17.4 2411250 2312250
DN50 1.0-2.5/14.5-36.2 2411260 2312260
NPS 2″ 2.0-5.0/29.0-72.5 2411270 2312270
4.0-10/58.0-195.0 2411280 2312280
0.4-1.2/5.8-17.4 2411300 2312300
DN65 1.0-2.5/14.5-36.2 2411310 2312310
NPS 2 1/2″ 2.0-5.0/29.0-72.5 2411320 2312320
4.0-10/58.0-195.0 2411330 2312330
0.4-1.2/5.8-17.4 2411350 2312350
DN80 1.0-2.5/14.5-36.2 2411360 2312360
NPS 3″ 2.0-5.0/29.0-72.5 2411370 2312370*
4.0-10/58.0-195.0 2411380 2312380
“Compensation cha
(required for steam applications” “mber for all sizes
and media above 100°C/212°F)” 0149945 0149945
22
“PRICELIST 2022 IN EURO
All prices, valid from may 2022”
“Back to table of contents
DIFFERENTIAL PRESSURE CONTROLS TD56-2”
Data sheet 3.9.06.01 DN NPS “SETTING RANGE
bar/psi” “TD56-2M
PN16/232 psi Cast iron” PRICE “TD56-2G
PN25/362 psi Nodular cast iron” PRICE
0.4-0.8/5.8-11.6 2212600 2411600
DN15 0.6-1.5/8.7-21.8 2212610 2411610
NPS 1/2″ 1.0-2.5/14.5-36.2 2212620 2411620
2.0-5.0/29.0-72.5 2212630 2411630
0.4-0.8/5.8-11.6 2212640 2411640
DN20 0.6-1.5/8.7-21.8 2212650 2411650
NPS 3/4″ 1.0-2.5/14.5-36.2 2212660 2411660
2.0-5.0/29.0-72.5 2212670 2411670
0.4-0.8/5.8-11.6 2212680 2411680
DN25 0.6-1.5/8.7-21.8 2212690 2411690
NPS 1″ 1.0-2.5/14.5-36.2 2212700 2411700
2.0-5.0/29.0-72.5 2212710 2411710
0.4-0.8/5.8-11.6 2212720 2411720
DN32 0.6-1.5/8.7-21.8 2212730 2411730
NPS 1 1/4″ 1.0-2.5/14.5-36.2 2212740 2411740
2.0-5.0/29.0-72.5 2212750 2411750
0.4-0.8/5.8-11.6 2212760 2411760
DN40 0.6-1.5/8.7-21.8 2212770 2411770
NPS 1 1/2″ 1.0-2.5/14.5-36.2 2212780 2411780
2.0-5.0/29.0-72.5 2212790 2411790
0.4-0.8/5.8-11.6 2212800 2411800
DN50 0.6-1.5/8.7-21.8 2212810 2411810
NPS 2″ 1.0-2.5/14.5-36.2 2212820 2411820
2.0-5.0/29.0-72.5 2212830 2411830
0.4-0.8/5.8-11.6 2212840 2411840
DN65 0.6-1.5/8.7-21.8 2212850 2411850
NPS 2 1/2″ 1.0-2.5/14.5-36.2 2212860 2411860
2.0-5.0/29.0-72.5 2212870 2411870
0.4-0.8/5.8-11.6 2212880 2411880
DN80 0.6-1.5/8.7-21.8 2212890 2411890
NPS 3″ 1.0-2.5/14.5-36.2 2212900 2411900
2.0-5.0/29.0-72.5 2212910 2411910
23

“Back to table of contents
PNEUMATIC CONTROLS”
PNEUMATIC ACTUATORS FOR L/M/G3FMA VALVES
Data sheet 6.5.01 TYPE without packbox with packbox
ITEM NO. ITEM NO.
S16 SC N/A 3999852
S16 SO N/A 3999856
S25 SC 3999931 3999990
S25 SO 3999933 3999861
S25 SC+H 3999932 3999993
S25 SO+H 3999934 3999860
S34 SC 3999855 N/A
S34 SO 3999857* N/A
S34 SC+H 3999858 N/A
S34 SO+H 3999859 N/A
H: Handwheel SC: Spring Closes SO: Spring Opens

PNEUMATIC POSITIONER INCL. MOUNTING KITS
Data sheet 6.6.01 TYPE ITEM NO. E=Electro L=Linear P=Pneumatic R=Rotary
PPL 3999925
PPR 3999939
EPL 3999927
“EPL W/POSITIONER
TRANSMITTER” 3999929
EPR W/POSITIONER TRANSMITTER 3999924 1.976

PNEUMATIC POSITIONER
Data sheet 6.6.01 TYPE ITEM NO. E=Electro L=Linear P=Pneumatic R=Rotary
PPL 3999902
PPR 3999905
EPL 3999898
“EPL W/POSITIONER
TRANSMITTER” 3999899
“EPR W/POSITIONER
TRANSMITTER” 3999853

PNEUMATIC CONTROLLERS – SERIES 80
TYPE ITEM NO.
“83R11
For liquids incl 5m capillary + sensor” 3999910

FILTER REGULATOR
Data sheet 6.8.01 TYPE ITEM NO.
“AW20K 1/4″”
Solid bulb, 0,1 mPA gauge/0-145 psi” 3999655
24

“Back to table of content
PNEUMATIC ACTUATORS FOR ROTARY VALVES”
PNEUMATIC ACTUATORS FOR VALVE TYPES L/G2FM-T & L/G3TM-T
PNEUMATIC ACTUATOR TYPE VT SINGLE ACTING DATA SHEET NO.6.5.15 PNEUMATIC ACTUATOR TYPE VT DOUBLE ACTING DATA SHEET NO. 6.5.16
ITEM NO. FOR VALVE SIZE DN FOR VALVE TYPE “PNEU.
ACTUATOR TYPE” DECLUTCH TYPE ITEM NO. FOR VALVE SIZE DN FOR VALVE TYPE “PNEU.
ACTUATOR TYPE” DECLUTCH TYPE
1-5233041 DN65 G3FM-T V125S08 SO – 1-5233001 DN65 G3FM-T VT085D –
1-5233042 DN65 G3FM-TM V125S10 SO – 1-5233021 DN65 G3FM-T VT085D KH-1
1-5233071 DN65 G3FM-T VT125S08 SO KH-3 1-5233002 DN65/DN80 G3FM-T VT095D –
1-5233072 DN65 G3FM-T VT125S10 SO KH-3 1-5233022 DN65/DN80 G3FM-T VT095D KH-2
1-5233101 DN65 G3FM-T VT125S08 SC – 1-5233015 DN100 G3FM-T VT110D –
1-5233102 DN65 G3FM-TM VT125S10 SC – 1-5233035 DN100 G3FM-T VT110D KH-2
1-5233141 DN65 G3FM-T VT125S08 SC KH-3 1-5233003 DN100/DN125 G3FM-T VT125D –
1-5233142 DN65 G3FM-T VT125S10 SC KH-3 1-5233023 DN100/DN125 G3FM-T VT125D KH-3
1-5233043 DN80 G3FM-T VT125S09 SO – 1-5233005 DN125 G3FM-TM VT140D –
1-5233044 DN80 G3FM-TM VT140S07 SO – 1-5233025 DN125 G3FM-TM VT140D KH-3
1-5233073 DN80 G3FM-T VT125S09 SO KH-3 1-5233004 DN150 G3FM-T VT125D –
1-5233074 DN80 G3FM-T VT140S07 SO KH-4 1-5233006 DN150 G3FM-TM VT140D –
1-5233103 DN80 G3FM-T VT125S09 SC – 1-5233024 DN150 G3FM-T VT125D KH-4
1-5233104 DN80 G3FM-TM VT140S07 SC – 1-5233026 DN150 G3FM-TM VT140D KH-3
1-5233143 DN80 G3FM-T VT125S09SC KH-3 1-5233007 DN200 G3FM-T VT160D –
1-5233144 DN80 G3FM-T VT140S07SC KH-4 1-5233027 DN200 G3FM-T VT160D KH-4
1-5233045 DN100 G3FM-T VT160S08 SO – 1-5233008 DN200/DN250 G3FM-T VT190D –
1-5233046 DN100 G3FM-TM VT160S09 SO – 1-5233028 DN200/DN250 G3FM-T VT190D KH-4
1-5233075 DN100 G3FM-T VT160S09 SO KH-4 1-5233009 DN250/DN300 G3FM-T VT210D –
1-5233076 DN100 G3FM-TM VT160S09 SO KH-4 1-5233029 DN250/DN300 G3FM-T VT210D KH-5
1-5233105 DN100 G3FM-T VT160S08 SC – 1-5233010 DN300/DN400 G3FM-T VT240D –
1-5233106 DN100 G3FM-TM VT160S09 SC – 1-5233030 DN300/DN400 G3FM-T VT240D KH-5
1-5233145 DN100 G3FM-T VT160S08 SC KH-4 1-5233014 DN400 G3FM-TM VT270D –
1-5233146 DN100 G3FM-TM VT160S09 SC KH-4 1-5233034 DN400 G3FM-TM VT270D KH-6
1-5233047 DN125 G3FM-T VT190S08 SC – 1-5233012 DN450 G3FM-TM VT300D –
1-5233049 DN125 G3FM-TM VT190S09 SO – 1-5233032 DN450 G3FM-TM VT300D KH-6
1-5233077 DN125 G3FM-T VT190S08 SO KH-5 1-5233011 DN450/DN500 G3FM-T VT270D –
1-5233079 DN125 G3FM-TM VT190S09 SO KH-5 1-5233031 DN450/DN500 G3FM-T VT270D KH-6
1-5233107 DN125 G3FM-T VT190S08 SC – 1-5233013 DN600 G3FM-T VT350D –
1-5233109 DN125 G3FM-TM VT190S09 SC – 1-5233033 DN600 G3FM-T VT350D KH-7
1-5233147 DN125 G3FM-T VT190S08 SC KH-5 “PNEUMATIC ACTUATOR TYPE VT SINGLE AND DOUBLE ACTING
DECLUTH
25”
1-5233149 DN125 G3FM-TM VT190S09 SC KH-5
1-5233048 DN150 G3FM-T VT190S08 SO –
1-5233050 DN150 G3FM-TM VT190S10 SO –
1-5233078 DN150 G3FM-T VT190S08 SO KH-5
1-5233080 DN150 G3FM-TM VT190S10 SO KH-5
1-5233108 DN150 G3FM-T VT190S08 SC –
1-5233110 DN150 G3FM-T VT190S10 SC –
1-5233148 DN150 G3FM-TM VT190S08 SC KH-5
1-5233150 DN150 G3FM-TM VT190S10 SC KH-5
1-5233051 DN200 G3FM-T VT210S09 SO –
1-5233052 DN200 G3FM-TM VT240S07 SO –
1-5233081 DN200 G3FM-T VT210S09 SO KH-5
1-5233082 DN200 G3FM-TM VT240S07 SO KH-6
1-5233111 DN200 G3FM-T VT210S09 SC –
1-5233112 DN200 G3FM-TM VT240S07 SC –
1-5233151 DN200 G3FM-T VT210S09 SC KH-5
1-5233152 DN200 G3FM-TM VT240S07 SC KH-6
1-5233053 DN250 G3FM-T VT240S09 SO –
1-5233083 DN250 G3FM-TM VT240S09 SO KH-6
1-5233113 DN250 G3FM-T VT240S09 SC –
1-5233114 DN250/DN30 G3FM-T VT270S09 SC –
1-5233153 DN250 G3FM-TM VT240S09 SC KH-6
1-5233054 DN250/DN30 G3FM-T VT270S09 SO –
1-5233084 DN250/DN30 G3FM-T VT270S09 SO KH-6
1-5233154 DN250/DN30 G3FM-T VT270S09 SC KH-6
1-5233155 DN300/DN35 G3FM-T VT300S10 SC KH-7
1-5233055 DN300/DN35 G3FM-T VT300S10 SO –
1-5233085 DN300/DN35 G3FM-T VT300S10 SO KH-7
1-5233115 DN300/DN35 G3FM-T VT300S10 SC –
1-5233057 DN400 G3FM-TM VT400S07 SO –
1-5233117 DN400 G3FM-TM VT400S07 SC –
1-5233157 DN400 G3FM-TM VT400S07 SC KH-9
1-5233056 DN350/DN40 G3FM-T VT350S09 SO –
1-5233116 DN350/DN40 G3FM-T VT350S09 SC –
1-5233156 DN350/DN40 G3FM-T VT350S09 SC KH-8
1-5233058 DN450 G3FM-T VT400S07 SO –
1-5233059 DN450 G3FM-TM VT400S09 SO –
1-5233088 DN450 G3FM-T VT400S07 SO KH-9
1-5233089 DN450 G3FM-TM VT400S09 SO KH-9
1-5233118 DN450 G3FM-T VT400S07 SC –
1-5233119 DN450 G3FM-TM VT400S09 SC –
1-5233158 DN450 G3FM-T VT400S07 SC KH-9
1-5233159 DN450 G3FM-TM VT400S09 SC KH-9
1-5233060 DN500 G3FM-T VT400S08 SO –
1-5233090 DN500 G3FM-T VT400S08 SO KH-9
1-5233120 DN500 G3FM-T VT400S08 SC –
1-5233160 DN500 G3FM-T VT400S08 SC KH-9
DN500 G3FM-TM AVAILABLE ON REQUEST
DN600 G3FM-T AVAILABLE ON REQUEST
DN600 G3FM-TM AVAILABLE ON REQUEST

“Back to table of contents
ELECTRONIC TEMPERATURE CONTROLS”
ER – 2000 AND 2022 SERIES: TEMPERATURE CONTROLLERS
Data sheet 4.6.01 TYPE INPUT OUTPUT TEMP. RANGE POWER ITEM NO.
ER 2000 PT100 3-Point 0-300°C 230V AC 5142302 N/A
ER 2000 PT100 or 4-20mA 4-20mA 0-300°C 230V AC 5142325 N/A
ER 3000 PT100 or 4-20mA 3-Point 0-300°C 230V AC 5142296 N/A

ER 2000 PT100 3-Point 0-300°C 115V AC 5142367 N/A
ER 2000 PT100 or 4-20mA 4-20mA 0-300°C 115V AC 5142324 N/A

ER 2000 PT100 3-Point 0-300°C 24 V AC 5142340 N/A
ER 2000 PT100 or 4-20mA 4-20mA 0-300°C 24 V AC 5142326 N/A

ER – SERIES: TEMPERATURE CONTROLLERS BUILT INTO CABINET
Data sheet 4.6.01 TYPE INPUT OUTPUT TEMP. RANGE POWER ITEM NO.
ER 2000 PT100 3-Point 0-300°C 230V AC 5142312 N/A
ER 2000 PT100 or 4-20mA 4-20mA 0-300°C 230V AC 5142316 N/A

ER – SERIES: TEMPERATURE CONTROLLERS – SPECIAL VERSION
Data sheet 4.6.01 TYPE INPUT OUTPUT TEMP. RANGE POWER ITEM NO.
ER 2000 PT100 or 4-20mA 3-Point 0-300°C 230V AC 5142304 N/A
ER 2000 PT100 3-Point 0-300°C 24V DC 5142366 N/A

ER – SERIES: PRESSURE CONTROLLERS
Data sheet 4.6.07 TYPE INPUT OUTPUT TEMP. RANGE POWER ITEM NO.
ER 2000 P “Pressure transmitter
4-20mA” 3-Point or 4-20mA 0-10 bar 230V AC 5142307 N/A

ER 2022 SERIE – COMPACT TEMPERATURE CONFROLLERS
Data sheet 4.6.02 TYPE INPUT OUTPUT TEMP. RANGE POWER CERTIFICATE ITEM NO.
ER 2022 “PT100, 0-10V, 2-10V, 0-20mA,
4-20mA” 3-Point 0-300°C 110-240V AC – 5144005
ER 2022 “PT100, 0-10V, 2-10V, 0-20mA,
4-20mA” 3-Point 0-300°C 110-240V AC DNV GL 5144007
26
“PRICELIST 2022 IN EURO
All prices, valid from may 2022”
“ELECTRIC VALVE ACTUATORS TYPE AVM321 & AVM322 Back to table of contents
(*Please choose adapter w/packbox for Clorius valves)”
“ELECTRIC VALVE ACTUATORS
Actuator type AVM321 & AVM322”
Data sheet 99.70.05 TYPE ACTUATOR “AVM321K001
(1000 N/225 lbf)” “AVM321K002
(1000 N/225 lbf)” “AVM321SK002
(1000 N/225 lbf)” “AVM322K001
(1000 N/225 lbf)” “AVM322K002
(1000 N/225 lbf)” “AVM322SK001
(1000 N/225 lbf)”
LIFTING HEIGHT 3-Point 10mm/3/8″ 3-Point 10mm/3/8″ Analogue 10mm/3/8″ 3-Point 20mm/3/4″ 3-Point 20mm/3/4″ “Analogue
20mm/3/4″””
POWER 230V AC 24V AC/DC 24V AC/DC N/A 24V AC/DC 24V AC/DC
ITEM NO. 1-5263000000000 1-5264000000000 1-526500000000 N/A 1-5261000000000 1-5262000000000
PRICE 660 660 822 N/A 942 1.004
POWER N/A N/A 230V AC 230V AC N/A 230V AC
ITEM NO. N/A N/A 1-526510000000 1-5260000000000 N/A 1-5262100000000

*ADAPTOR WITH PACKBOX FOR CLORIUS VALVES
AVM321 Ajustable adaptor for DN15-25/½” – 1″ ITEM NO. 1-0152675 1-0152675 1-0152675 N/A N/A N/A

AVM322 Ajustable adaptor for DN15-150/½” – 6″ ITEM NO. N/A N/A N/A 1-0152665 1-0152665 1-0152665

OPTIONAL EXTRAS
Feed-back 4-20mA for 24V actuator ITEM NO. N/A N/A 1-0152313 N/A N/A 1-0152313

High Temperature adapter 240°C/464°F ITEM NO. N/A N/A N/A 1-0152285 1-0152285 1-0152285

High Temperature adapter 150°C/302°F ITEM NO. 1-0152947 1-0152947 1-0152947 N/A N/A N/A

Power supply 85-265V – 50/60Hz ITEM NO. N/A N/A 1-0152315 N/A N/A 1-0152315

SELECTED PRODUCT NUMBER
DESCRIPTION ITEM NO. ITEM NO. ADAPTOR PRICE INCL ADAPTOR
“AVM321 K002, 2 or 3-point, 24V no spring
return” 1-5264000000000 1-0152675 758 N/A
“AVM321 K001, 2 or 3-point, 230V no spring
return” 1-5263000000000 1-0152675 758 N/A
“AVM321 SK002, analogue, 85-265V no spring
return” 1-5265100000000 1-0152675 1.228 N/A
“AVM322 K002, 2 or 3-point, 24V no spring
return” 1-5261000000000 1-0152665 1.040,0 N/A
“AVM322 K001, 2 or 3-point, 230V no spring
return” 1-5260000000000 1-0152665 1.040,0 N/A
“AVM322 SK002, analogue, 85-265V no spring
return” 1-5262100000000 1-0152665 1.411 N/A
27

“ELECTRIC VALVE ACTUATORS Back to table of contents
Actuator type AVM234 & AVF234
(*Please choose adapter w/packbox for Clorius valves)”
“ELECTRIC VALVE ACTUATORS
Actuator type AVM234 & AVF234”
Data sheet 99.70.04 Type Acuator “AVM234SK002
(2500 N/562 lbf)” “AVF234SK008
(2000 N/450 lbf)” “AVF234SK009
(2000 N/450 lbf)”
Lifting height “Analogue/3-Point
49mm/2″”” “Spring return↑
49mm/2″”” “Spring return↓
49mm/2″”” N/A N/A N/A
Power 24V AC/DC 24V AC/DC 24V AC/DC N/A N/A N/A

Power 115V AC 115V AC 115AC N/A N/A N/A

Power 230V AC 230V AC 230V AC N/A N/A N/A

*Adapter with packbox for Clorius Valves
“AVM/AVF234 Adjustable adaptor for
DN15-150 /½”” – 6″”” Item no. 1-0152666 1-0152666 1-0152666 N/A N/A N/A

Optionals extras (Choose between Pot meter or Aux. Switches)
Pot. Meter 1kΩ Item no. 1-0152287 1-0152287 1-0152287 N/A N/A N/A

Aux. Switches, 2pcs Item no. 1-0152289 1-0152289 1-0152289 N/A N/A N/A

Feed-back 4-mA for 24V actuator Item no. 1-0152627 1-0152627 1-0152627 N/A N/A N/A

High temp- adapter 240°C/464°F Item no. 1-0152285 1-0152285 1-0152285 N/A N/A N/A

Power supply 230V – 50/60Hz Item no. 1-0152281 1-0152281 1-0152281 N/A N/A N/A

Power supply 115V – 50/60Hz Item no. 1-0152282 1-0152282 1-0152282 N/A N/A N/A

Selected product numbers
Description Item no. “Item no
Adaptor” “Price incl.
adaptor”
AVM234 SK002, analogue, 24V 1-5250000000000 1-0152666 1.593 N/A
AVF234 SK008, 24V, retracting spring-return 1-5252000000000 1-0152666 1.771 N/A
“AVF234 SK009, 230V, extending spring-
return” 1-5251100000000 1-0152666 1.908 N/A
28

“Back to table of contents
ELECTRIC VALVE ACTUATORS”
ELECTRIC ACTUATOR CAL TYPE M301 & M302
Data sheet 4.20.01 TYPE ACTUATOR CAL – M301 CAL – M301 CAL – M302 CAL – M302
POWER 24V AC/DC 100-240 VAC 24V AC/DC 100-240 VAC N/A N/A
ITEM NO. 1-5231960 1-5231962 1-5231965 1-5231967 N/A N/A

MANDATORY ACCESSORIES
ADJUSTABLE KIT FOR CAL DN80-150 G3FA ITEM NO. 1-0156929

ADJUSTABLE KIT FOR CAL DN15-65 ITEM NO. 1-0156931

ADJUSTABLE KIT FOR CAL DN80-150 ITEM NO. 1-0156933

ADJUSTABLE KIT FOR CAL P/PL DN15-80 ITEM NO. 1-0156935

OPTIONAL ACCESSORIES
Module 100-240VAC for M301 ITEM NO. 1-0156919

Adapter for temperature up to 240 240°C ITEM NO. 1-0156955

Pos. Signal switch mechanical for CAL ITEM NO. 1-0156957

Pos. signal relays for CAL ITEM NO. 1-0156959

29

“Back to table of contents
ELECTRIC VALVE ACTUATORS – TYPE CAR”
ELECTRIC VALVE ACTUATORS – 24V DC
Data sheet 4.11.08 TYPE ACTUATOR STANDARD ATEX CPT PCU
CONTROL SIGNAL 3-Point 3-Point “3-Point with 4-20mA
feed-back” “Analogue with 4-20mA
feed- back” PCU = Proportional Control Limit CPT = Current Position Transmitter ATEX = Exd II BT4
TYPE ACTUATOR CAR 009 CAR 009 CAR 009 CAR 009
PRICE 2.567 2.873 3.000 3.452
TYPE ACTUATOR CAR 019 CAR 019 CAR 019 CAR 019
PRICE 2.683 3.192 3.411 4.030
TYPE ACTUATOR CAR 028 CAR 028 CAR 028 CAR 028

ELECTRIC VALVE ACTUATORS – 110V AC
Data sheet 4.11.08 TYPE ACTUATOR STANDARD ATEX CPT PCU PCU = Proportional Control Limit CPT = Current Position Transmitter ATEX = Exd II BT4
CONTROL SIGNAL 3-Point 3-Point “3-Point with
4-20mA
feed-back” “Analogue with
4-20mA
feed- back”
TYPE ACTUATOR CAR 009 CAR 009 CAR 009 CAR 009

TYPE ACTUATOR CAR 019 CAR 019 CAR 019 CAR 019

TYPE ACTUATOR CAR 028 CAR 028 CAR 028 CAR 028

TYPE ACTUATOR CAR 060 CAR 060 CAR 060 CAR 060

TYPE ACTUATOR CAR 100 CAR 100 CAR 100 CAR 100

TYPE ACTUATOR CAR 200 CAR 200 CAR 200 CAR 200

30

“Back to table of contents
ELECTRIC VALVE ACTUATORS – TYPE CAR”
ELECTRIC VALVE ACTUATORS 230 V AC
Data sheet 4.11.08 TYPE ACTUATOR STANDARD ATEX CPT PCU PIU “PCU = Proportional Control Unit CPT = Current Position Transmitter ATEX = Exd II BT4
PIU = Position Indicafication Unit
(0-1kΩ)”
CONTROL SIGNAL 3-Point 3-Point “3-Point with 4-20mA
feed-back” “Analogue with 4-20mA
feed- back” 3 -Point incl. Potmeter
TYPE ACTUATOR CAR 009 CAR 009 CAR 009 CAR 009 N/A

TYPE ACTUATOR CAR 019 CAR 019 CAR 019 CAR 019 N/A

TYPE ACTUATOR CAR 028 CAR 028 CAR 028 CAR 028 N/A

TYPE ACTUATOR CAR 060 CAR 060 CAR 060 CAR 060 CAR 060

TYPE ACTUATOR CAR 100 CAR 100 CAR 100 CAR 100 CAR 100

TYPE ACTUATOR CAR 200 CAR 200 CAR 200 CAR 200 N/A

31
“PRICELIST 2022 IN EURO
All prices, valid from may 2022”
“Back to table of contents
ELECTRIC VALVE ACTUATORS – TYPE CAR-H”
ELECTRIC VALVE ACTUATORS – 230V AC
Data sheet 4.11.09 TYPE ACTUATOR STANDARD PCU CPT
CONTROL SIGNAL 3-Point “Analogue with 4-20mA
feed-back” “3-Point with 4-20mA
feed-back” PCU = Proportional Control Unit CPT = Current Position Transmitter
TYPE ACTUATOR CAR-H 010 CAR-H 010 CAR-H 010

TYPE ACTUATOR CAR-H 020 CAR-H 020 CAR-H 020

TYPE ACTUATOR CAR-H -024 CAR-H -024 CAR-H -024

Data sheet 4.11.09 TYPE ACTUATOR STANDARD PCU CPT
CONTROL SIGNAL 3-Point “Analogue with 4-20mA
feed-back” “3-Point with 4-20mA
feed-back” PCU = Proportional Control Unit CPT = Current Position Transmitter
TYPE ACTUATOR CAR-H -035 CAR-H -035 CAR-H -035

TYPE ACTUATOR CAR-H 050 CAR-H 050 CAR-H 050

TYPE ACTUATOR CAR-H 080 CAR-H 080 CAR-H 080

Data sheet 4.11.09 TYPE ACTUATOR STANDARD PCU PCT
CONTROL SIGNAL 3-Point “Analogue with 4-20mA
feed-back” “3-Point with 4-20mA
feed-back” PCU = Proportional Control Unit CPT = Current Position Transmitter
TYPE ACTUATOR CAR-H 110 CAR-H 110 CAR-H 110

TYPE ACTUATOR CAR-H S200 CAR-H S200 CAR-H S200

TYPE ACTUATOR CAR-H S250 CAR-H S250 CAR-H S250

32
“PRICELIST 2022 IN EURO
All prices, valid from may 2022”
“Back to table of content
ELECTRIC CONTROLS”
“PT100 TEMPERATURE SENSORS
Data sheet 4.25.01”
ITEM NO. LENGTH L “LENGTH
La” THREAD CABLE TOLERANCE CLASS CABLE CONNECTION MEASURE. OPTION SENSOR
1-5310601 50mm 50mm ½” BSP 3 CLASS B – ±0,30°C M20x1,5 – 1
1-5310610 100mm 50mm ½” BSP 3 CLASS B – ±0,30°C M20x1,5 – 1
1-5310611 100mm 50mm ½” BSP 3 CLASS B – ±0,30°C M20x1,5 4-20mA 1
1-5310612 100mm 50mm ½” NPT 3 CLASS B – ±0,30°C ½” NPT – 1
1-5310620 150mm 50mm ½” BSP 3 CLASS B – ±0,30°C M20x1,5 – 1
1-5310630 200mm 50mm ½” BSP 3 CLASS B – ±0,30°C M20x1,5 – 1
1-5310631 200mm 50mm ½” BSP 3 CLASS B – ±0,30°C M20x1,5 4-20mA 1
1-5310632 200mm 50mm ½” NPT 3 CLASS B – ±0,30°C M20x1,5 – 1
1-5310640 250mm 50mm ½” BSP 3 CLASS B – ±0,30°C M20x1,5 – 1

ELECTRIC VALVES – SAFETY SETS AND SENSORS
Data sheet 4.10.02 TYPE ACTUATOR AVN 224 SF232 ELECTRONIC UNIT DUAL THERMOSTAT
ITEM NO. 5266000 0144436 0118645

Công ty TNHH Wili

Web: Wili.com.vn                  

Mail: Jan.tran@wili.com.vn

Liện hệ:0356 975 994 ( Jan Tran)

Liên quan...

Chủ đề phổ biến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *